Regulamin strony internetowej PROADAX.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin wraz z obowiązującymi przepisami prawa stanowi zasady korzystania ze strony internetowej firmy Proadax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze dostępnej pod adresem: https://proadax.pl/, w szczególności określa zakres i sposób świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Strona internetowa http://www.proadax.pl/ jest własnością Proadax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze pod adresem: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828205 posiadająca NIP: 677 24 51 183 oraz numer REGON: 38558210400000 (dalej: „Proadax”).
 1. W celu skontaktowania się z właścicielem prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres e-mail: [email protected] lub adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator bądź kontakt telefoniczny na numer: +48 796 299 146 w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

§ 2
DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący warunki korzystania ze strony internetowej https://proadax.pl/.
 6. Proadax – właściciel strony internetowej Proadax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze pod adresem: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828205 posiadająca NIP: 677 24 51 183 oraz numer REGON: 38558210400000.

§ 3
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu firma Proadax wypełnia obowiązki informacyjne osób odwiedzających stronę internetową.
 2. Wymogi techniczne co do korzystania ze strony internetowej zostały określone w § 4 niniejszego Regulaminu.

§ 4
WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Do pełnego korzystania ze strony internetowej i jego funkcjonalności konieczne jest posiadanie:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  2. zainstalowanie przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  3. włączona obsługa plików cookie;
  4. włączona obsługa mechanizmów JavaScript.
 2. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania i funkcjonalności strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje dotyczące celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce cookies.
 1. Klient, korzystając ze strony internetowej, potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki cookies.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej firmy Proadax oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5
ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

 1. Proadax prezentuje na stronie internetowej projekty, realizacje i usługi, jakie świadczy.
 2. Informacje na temat usług, dotychczasowe projekty i realizacje, cenniki zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Oferta wiąże w terminie 2 Dni roboczych, po czym wygasa. Jeśli oferta zostanie wycofana przed akceptacją Sprzedawcy przed upływem terminu jej obowiązywania, wygasa z momentem wycofania.
 4. W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się na adres e-mail: [email protected] bądź telefonicznie na numer: +48 796 299 146 albo zgłosić się osobiście pod adresem: Plac Kościuszki 7, 32-640 Zator w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
 5. W odpowiedzi na złożone zamówienie Proadax potwierdza otrzymanie Zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres w celu:
  1. akceptacji Zamówienia (oferty) – umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia o akceptacji Zamówienia;
  2. odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) – w takim wypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim wypadku do zawarcia umowy sprzedaży konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail do firmy Proadax.
 6. Kontroferta może być wystosowana do Klienta w szczególności ze względu na brak możliwości świadczenia usługi w sposób proponowany przez Klienta lub z uwagi na inne podobne okoliczności. Kontroferta wiąże Sprzedawcę 2 Dni robocze, po czym wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 7. Jeśli zamówienie obejmuje usługi dostosowane do indywidualnych preferencji Klienta, cena i inne warunki umowy zostaną ustalone indywidualnie.

§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierało następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwości treści komunikatu o błędzie;
  3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Klienta.
 3. Reklamacje należy składać:
  1. drogą elektroniczną na adres: [email protected];
  2. w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Proadax sp. z o.o. Plac Kościuszki 7, 32-640 Zator.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.

§ 7
PRAWA AUTORSKIE

 1. Proadax posiada autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczonych na stronie internetowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym do strony internetowej, na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Korzystanie z utworów znajdujących się na stronie internetowej jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody firmy Proadax.

§ 8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Proadax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze pod adresem: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828205 posiadająca NIP: 677 24 51 183 oraz numer REGON: 38558210400000, e-mail: [email protected], adres do korespondencji: Plac Kościuszki 7, 32-640 Zator.
 3. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Proadax sp. z o.o., a także przysługujących uprawnień, zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. +48 796 299 146 lub drogą e-mail: [email protected].
 4. Przetwarzamy dane osobowe Klientów, z którymi zawarliśmy umowę lub pozostajemy w kontakcie w związku z charakterem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (np. w związku z zamiarem zawarcia umowy, występowaniem w imieniu Klienta przed organami administracji publicznej, wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi, procedur związanych z obsługą roszczeń w związku z umową) co na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu lub też dlatego, że posiadamy zgodę osoby, której dane posiadamy.
 5. Przekazane nam dane osobowe są u nas bezpieczne, udostępniamy je wyłącznie swoim zaufanym podwykonawcom oraz partnerom, w ramach prowadzonej przez Proadax sp. z o.o. działalności gospodarczej, w tym w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, która już została zawarta, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, finansowe, księgowe, prawne, doradcze, marketingowe, pocztowe, organom administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw oraz podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przekazane nam dane osobowe pozostaną u nas do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 7. Od Administratora danych przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. przeniesienia danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez danych wykonanie umowy może okazać się niemożliwe lub utrudnione.
 9. Serwery, z których korzystamy zlokalizowane są na terenie EOG, nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego.
 10. Przekazane nam dane osobowe nie są u nas profilowane, zatem nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
 11. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i w Polityce cookies.
 12. W celu ochrony przetwarzania danych osobowych w firmie Proadax została wprowadzona polityka ochrony przetwarzania danych osobowych, której celem jest określenie środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają ochronę ich przetwarzania i jest skierowana do osób, których zadania związane są z przetwarzaniem danych osobowych.
 13. Klienci, pracownicy i współpracownicy firmy korzystają ze strony internetowej https://proadax.pl/ na podstawie nadanych uprawnień oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na podstawie upoważnienia nadanego przez administratora do przetwarzania danych osobowych.
 14. Klienci korzystają z sieci Internet w ramach własnych umów podpisanych z operatorami i na zasadach określonych w warunkach umowy oraz regulaminach dostawców usług.
 15. Klienci korzystają z własnych urządzeń. Do ich obowiązków należy zabezpieczenie urządzeń m.in. przez instalację programów antywirusowych, szyfrowanie, uruchamianie urządzeń po wprowadzeniu indywidualnych haseł/identyfikatorów.
 16. Każdorazowe naruszenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych podlega obowiązkowi zgłoszenia administratorowi danych osobowych.

§ 9
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a firmą Proadax do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwego dla firmy Proadax:
   Inspekcja Handlowa
   Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
   ul. Ujastek 7
   31-752 Kraków
   Województwo Małopolskie
   www.krakow.wiih.gov.pl
   e-mail: [email protected]
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z firmą Proadax;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a firmą Proadax, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Proadax zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://proadax.pl/ .

Na stronie internetowejpowinien być umieszczony link do platformy internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich

Bądźmy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera

Dołącz do naszej społeczności i zostaw nam swojego maila. Co jakiś czas otrzymasz od nas wskazówki, ciekawostki i newsy ze świata www oraz marketingu!

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw numer, oddzwonimy
do Ciebie.